Insurance Board Building

Beema Samiti (Insurance Board) an autonomous body, established to develop,systemize,regularize and regulate the insurance business of Nepal under Insurance Act, 1992.
 

Beema Samiti (Insurance Board) Chabahil, Kathmandu
Phone: 977-1-4810818, 977-1-4810989
Fax: 977-1-4810490
Toll Free No. 1660-01-56789

 

बीमा समिति नेपालको बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, बिकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा ऐन, २०४९ अनुसार स्थापना गरिएको एक श्वशासित संस्था हो ।
 
  
 
 
बीमा समिति, चाबहिल, काठमाण्डौं
फोन नं : ९७७-१-४८१०८१८, ९७७-१-४८१०९८९
फ्याक्स : ९७७-१-४८१०४९०
निशुल्क फोन नं : १६६०-०१-५६७८९

 

Go Top