BSIB Building
 
Function, Duties and Power

In order to systematize, regularize, develop and regulate the insurance business in Nepal, the following functions, duties and powers are conferred on Beema Samiti:

 • Provide suggestions to Nepal Govt. to formulate necessary policy for systematizing, regularizing, developing and regulating the insurance business,
 • Set out guidelines for insurers to invest their fund and prescribe the priority sectors for such investment,
 • Register and renew the Insurer, Insurance Agent, Surveyor or Broker and to cancel or cause to cancel such registration,
 • Arbitrate in the disputes, which arises between the insurer and insured,
 • Make decision on the complaints filed by the insurer regarding to the settlement of liability of the insurance,
 • Issue necessary directives to the insurer from time to time regarding insurance business,
 • Formulate necessary basis fo the protection of interest of the insured, and
 • Do or caused to do other necessary functions regarding insurance business.

 

काम, कर्तब्य र अधिकार

नेपालकाे बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा समितिको निम्न काम, कर्तब्य र अधिकार हुनेछ ।

 • बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सूझाव दिने,
 • बीमाबाट प्राप्त हुन आएको रकम लगानी गर्नको लागि नीति निर्धारण गरी प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने,
 • बीमक, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर वा दलालको दर्ता र नवीकरण गर्ने तथा दर्ता खारेज गर्ने, गराउने,
 • बीमक तथा बीमित बीचको वाद विवादमा मध्यस्थता गर्ने,
 • बीमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बीमक विरुद्ध बीमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्ने,
 • बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा बीमकलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिने
 • बीमितको हित रक्षाको निम्ति आवश्यक आधार तर्जुमा गर्ने, र
 • बीमा व्यवसायसंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक काम गर्ने
Go Top          IPRS Login