Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Sunday, 24th February 2019
BSIB Building
 
Good purchase Bill

 

क्र.स. कम्पनीको नाम बिल नम्बर रकम (रू.) खरीद मिति
१. जि. एन इन्टरप्राइजेज ०३३ २,९९,७५२।५० २०७२-०८-१४
२. श्री विन्ध्याबासिनि ट्रेदर्स एण्ड जनरल सप्लायर्स ०२१ ९३,२०२।४० २०७२-०६-११
३. डि.एस. ईन्टरप्राईजेज ०१८ ९६,२८१।६५ २०७२-०६-११
४. गौरि शंकर ट्रेड कन्सर्न ०२ ८९,८१२।४० २०७२-०६-०५
५. श्री वन काली ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स ०११ ६५,४४९।६० २०७२-०७-१७
६. पार्वती प्रिन्टर्स एण्ड ट्रेड कन्सर्न ००८ ५१,०५३।४० २०७२-०६-१७
७. र्यापिड ग्रो ट्रेडर्स ०२९ ७८,९८७।०० २०७२-०६-१४
८. श्री वन काली ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स ००५ ९९,४४०।०० २०७२-०६-०७
९. Nepal Commercial Ent. Pvt. Ltd. १०३३ ५९,४८०।०० २०७२-०८-२८
१०. डि.एस. ईन्टरप्राइजेज ०१४ ९५,११७।७५ २०७२-०६-०३
११. श्री विन्ध्याबासिनि ट्रेदर्स एण्ड जनरल सप्लायर्स ०१७ ९३,९८२।१० २०७२-०६-०५
१२. श्री हरि प्रिन्टर्स एण्ड वाइण्डिङ्ग ०५५ ५८,७६०।०० २०७३-०१-२०
१३. मेघाटेक ट्रेड ग्रुप १९२९ २०,७१,८२३।०० २०७३-०२-२३
१४. न्यू विज्ञान इन्टरप्राइजेज ०५२ २०,०७०।०० २०७२-११-१३
१५. चाैरी गंगा सप्लायर्स ०९५ १५,५५९।०० २०७२-११-१२
१६. ए.ए.सी. इन्टरप्राइजेज ०१५ १३,९३७।०० २०७२-१०-१०
१७. रयापिड ग्राे ट्रेडर्स ०८४ १७,८४०।०० २०७२-११-९
१८. एम.बी. इन्टरप्राइजेज ०४३ ७,५८२।०० २०७२-११-११
१९. यु नि. अाइ इन्टरप्राइजेज ०९७ १९,५५६।००  
२०. पार्वती प्रिन्टर्स एण्ड ट्रेड कन्सर्न ०११ १,३२,८२८।०० २०७२-११-१३
२१. रयापिड ग्राे ट्रेडर्स १११ ६५,६०६।०० २०७२-११-३०
२२ न्यू भवानी ट्रेड कन्सर्न ०७१।७४ ५३,४६३।०० २०७२-११-१९
सामान खरिद बील
Go Top          IPRS Login