BSIB Building
 
Insurance News and Views   बीमा समाचार र बिचार

Insurance News and Views is an official journal of Beema Samiti. It publishes three times per year. The articles included in the journal may not represent the official attitude of Samiti. You can see or download the journals from this site.

बीमा समाचार र बिचार समितिको आधिकारिक पत्रिका हो । यो पत्रिका बर्षमा तीन पल्ट प्रकाशित हुने गर्दछ । यसमा छापिएका लेखले ब्यक्त गर्ने बिचार समितिको औपचारिक धारणासङ्ग मेल नखान सक्छ ।  

 
 
Go Top          IPRS Login