Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Saturday, 17th February 2018
 
Notice
मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना २०७४।०३।२२ !
सवारी साधनको लिलाम विक्री गर्ने सूचना २०७४।०४।०६
मोटरसाइकल, कम्प्यूटर, फर्निचर र कार्यालय सामानहरूको लिलाम विक्री गर्ने सूचना २०७४।०४।०६
चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको रोष्टर सम्बन्धि सूचना २०७४।४।६
चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरुलाई करार सेवामा नियुक्ती सम्बन्धी सूचना २०७४।४।१२
नयाँ बीमाशुल्क दर कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना २०७४।०३।२३
सवारी साधन विक्री गर्नेे बारेको पुनःसूचना
अा. व. २०७४।७५ को माैजुदा सुचीको लागी सुचीकृत संस्थाहरू
बीमा सर्भेयरको तालिम सम्वन्धी सूचना
भुकम्प सम्बन्धि सूचना
बीमा कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्व सहमति दिने कार्यमा रोक लगाइएको बारे ।
करार सम्बन्धी सूचना मिति २०७४।१०।०७
लिलाम विक्री गर्नेे सूचना २०७४।०७।२०
शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना प्रथम पटक प्रकाशितमिति २०७४।०८।०७
बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७४ जारी गरिएको बारे
बीमा समितिमा प्रिफ्याव भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना २०७४।०९।२६
विमा समितिकाे पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना २०७४।१०।१६
वीमा समितिमा प्रिफ्याव भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र कागजातमा सच्याइएको बारे
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित मितिः २०७४।१०।२४
Go Top          IPRS Login