BSIB Building
 
Notice
प्राप्त विवरण अनुसार आ.व. २०७४/२०७५ मा वीमाङ्क रकम रू.१३,०७३,९७१,२५६.७६/- बराबरको वाली तथा पशुपंछी वीमा भएको र रकम रु.२४२,०७२,९२९.१०/- बराबर कृषकहरुलाई दावी भुक्तानी गरिएको छ।
2018-09-14
Go Top          IPRS Login