Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Wednesday, 21st March 2018
BSIB Building
 
Notice
करार सम्बन्धी सूचना मिति २०७४।१०।०७

यस समितिकालागि आवश्यक सूचना प्रविधि अधिकृत तथा कम्प्यूटर प्राविधिकको रोष्टर दर्ता गर्ने प्रयोजनकालागि मिति २०७४।०९।०५ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको मा तपसिल बमोजिमका उम्मेदवारहरुलाई समितिको करार सेवामा नियुक्तगर्न छनौट गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । साथै, यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र (१५) दिन भित्र नियुक्तिका लागि सम्पर्क गर्नुहुन समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

सूचना प्रकाशन मिति २०७४।१०।०७  विस्तृत

---------------------------------------------------

यस समितिका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि अधिकृत तथा कम्प्यूटर प्राविधिकको रोष्टर दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मिति२०७४।०९।०५ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा उक्त रोष्टरमा समावेश भएका सहभागिहरुबाट संक्षिप्त सूची तयार गरी अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका आवेदकहरुलाई तपसिलको मिति तथा समयमा बीमा समितिको कार्यालय कुपण्डोल, ललितपुरमा सक्कल प्रमाणपत्र सहित उपस्थित हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

सूचना प्रकाशन मिति २०७४।०९।२६  विस्तृत

----------------------------------------------------------------

 

रोष्टर तयार गर्न लागिएको सूचना २०७४।०९।०५  विस्तृत

---------------------------------------

 बीमा समितिको पूर्व प्रकाशित बिज्ञापन (२०७४।०५।३१) अनुसारको बिभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा देहाय बमोजिम संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

विस्तृत

 

2018-01-21
Go Top          IPRS Login