Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Wednesday, 21st March 2018
BSIB Building
 
Notice
बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७४ जारी गरिएको बारे

यस समितिद्वारा मिति २०७४।०९।०१ देखि लागू हुने गरी “बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७४” जारी गरिएको बारे ।

Click here for details

2017-12-12
Go Top          IPRS Login