Toll Free No: 1660-01-56789
Email: ,
Saturday, 17th February 2018
 
Notice
विमा समितिकाे पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना २०७४।१०।१६

बीमा समितिको श्री लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७४।१०।०४ तथा २०७४।१०।०५ मा संचालित प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा बि.नं. ०३।०७४।०७५ सहायक निर्देशक, अधिकृत तृतीय, प्रशासन, बि.नं. ०४।०७४।०७५ सहायक निर्देशक, अधिकृत तृतीय, कानून तथा बि.नं.०५।०७४।०७५ सहायक प्रथम, प्रशासन तर्फको नतिजा

विस्तृत

 

बीमा समितिको पूर्व प्रकाशित बिज्ञापन (२०७४।०५।३१) अनुसारको बिभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा देहाय बमोजिम संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

विस्तृत

2018-02-02
Go Top          IPRS Login